പൊളി Indian Bus simulator Game| BUS SIMULATOR REAL| Malayalam Review |Gaming in Malayalam♦️GameLink

Nature Realistic Locations Based Bus Simulator Game-Recommended above 1.5 GB RAM

Bus Simulator Real is the new type of simulation game that will give you the real feel of the bus driving environment. The entire game play is based on different locations like city, village, hills, snow, 4 way and much more. The driver should transport passengers from one location to another location. based on the drivers behavior they can earn more money. the virtual money is used for buying petrol and service bus…

Bus Simulator Real also provides bus customization using livery settings. the player can customize bus design, horn with multi model buses. Realistic locations, beautiful hill driving, varieties of bus models and AI vehicles…

Bus Simulator Real only provides very close object placement with realistic environment support. A Game Play consists various amounts of nature objects like trees, grass, botanical plants, different plants, land surfaces and much more…

Features:

– local environment based maps..
– 4 different bus models..
– high end graphics support for all mobile configurations..
– Customize buses with different livery and horn..
– Very interactive user interface ..
– realistic AI vehicles like car,truck,lorry,bus, and auto..
– fantastic sound effects and horn sounds..
– Different Camera views for the best driving experience..
– various driving play modes like free drive and carrier drive..
– Day/Night Modes..
– Rainy Mode with animated wiper..
– Animated passengers up and down in buses..
– Movable Interior view and beautiful dashboard..
– All customized buses added in game without affecting default buses…
– Good Graphics with multiple graphics settings..
– Different type of LED lights settings ..

Tips and Instructions:
– You can Choose various types of graphical settings based on phone configurations..
From settings menu you can choose steering controls, steering wheels, graphics, and play modes(night,day night cycle, Rain)..
– Using virtual money you can fill the diesel in the petroleum bunks in game play..
suppose your bus is in trouble you can service your bus using service button ..
– For night mode you can switch on lights to drive good way..
– choose custom livery option to change the design of bus..

Custom Livery Textures Link:

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

About my phone spec

Samsung Galaxy A30
4gb 64gbRom
Exynos 7904 Processor

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Connect with us

♥️Follow me on Instagram 》》》

🎲Join our WhatsApp family

🔮Discord::

🕹Email
rsadarsh100@gmail.com

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

23 thoughts on “പൊളി Indian Bus simulator Game| BUS SIMULATOR REAL| Malayalam Review |Gaming in Malayalam

  1. MUD RUNNER game നെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇടുമോ. അത് android ഫോണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ❓❓❓

  2. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. Bus simulator inthonesia 💪💪💪. 🎊🎉🎊🎉🎊🎆🎇🎄🎋🎀🎁🎈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *