កឋិនទានសាមគ្គីវត្តហ្លួងបាសក័បាយឆៅ kathina chùa Bãi xàu 2019 f (3)Chùa Bãi xàu thị trấn Mỹ xuyên sóc Trăng

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

1 thought on “កឋិនទានសាមគ្គីវត្តហ្លួងបាសក័បាយឆៅ kathina chùa Bãi xàu 2019 f (3)

Leave a Comment