បុណ្យកឋិន វត្ត ចំប៉ាបូរី​​ (ត្រោកលិច) | LỄ DÂNG Y KATHINA​ CHÙA SÓC NÁCH“បុណ្យកឋិន វត្ត ចំប៉ាបូរី​​ (ត្រោកលិច) | LỄ DÂNG Y KATHINA​ CHÙA SÓC NÁCH

KATHINA là một trong những ngày lễ lớn và quan trọng nhất của hệ phái Phật giáo Nguyên thủy (ở Việt Nam thường gọi là Phật giáo Nam tông hay Phật giáo Tiểu thừa) là đại lễ dâng y kathina.

Lễ Dâng y Kathina theo quan niệm của Phật giáo Nam Tông là việc Phật tử dâng y áo (áo cà sa) và các vật phẩm lên các nhà sư để thể hiện sự gắn bó, bền chặt.
Trong năm, mỗi chùa Khmer sẽ tổ chức đại lễ Dâng y Kathina một lần vào bất cứ ngày nào trong vòng một tháng ngay sau mùa an cư kiết hạ (thời gian 3 tháng sư tăng tập hợp tại một ngôi chùa để chuyên tâm tu học) kết thúc.
Trong ngày Lễ Kathina, các phật tử lên chùa dâng y phục và những vật dụng nhằm đề cao sự tương trợ trong việc tu tập, chia sẽ khó khăn và tri ân với những người xuất gia.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “បុណ្យកឋិន វត្ត ចំប៉ាបូរី​​ (ត្រោកលិច) | LỄ DÂNG Y KATHINA​ CHÙA SÓC NÁCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *