ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម – Cảnh chùa khmer kromវត្តសិរីឧត្តមពោធុិជុំ ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម – Cảnh chùa khmer krom
បន្តការងារ- ខ្មែរក្រោម วัดที่สวยงาม Chùa Khmer
like-subcriber-đk wat po thi chum
by thera sol
facebook:
youtube:
———————————————————————————————-
komnap tiep theo: Thera sol
1
2
3
4
6
7
Like dang ki thanks you
✅សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាក៏ដូចជាស្តាបនូវ video.
✅សូមជួយ Lịke និង Subscribe channel.
Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
ធ្វើការ
ខ្មែរតែមួយ
làm việc
nhà sư làm
sư thầy
sư khmer

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

One thought on “ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម – Cảnh chùa khmer krom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *