👉 Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi | Bảo vật Quốc gia: Bộ sưu tập 18 bình gốm đất nung Long ThạnhTọa lạc tại số 99 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi hiện đang trưng bày các chuyên đề:

– Thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên Quảng Ngãi.

– Văn hóa Sa huỳnh.

– Văn hóa Chămpa ở Quảng Ngãi.

– Văn hóa các tộc người thiểu số ở Quảng Ngãi.

– Văn hóa người Việt ở Quảng Ngãi.

– Quảng Ngãi với việc bảo vệ chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

– Quảng Ngãi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

– Quảng Ngãi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Trưng bày ngoài trời, bao gồm: Trưng bày tượng, phù điêu, bia ký Chăm pa; Trưng bày súng thần công thời Nguyễn và hiện vật kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; Trưng bày kiến trúc nhà sàn Hre và nhà sàn Cadong.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *