Cách Lấy Cây Kiếm Huyền ThoạiMã Lệnh Nè Mấy Bạn:/give @a diamond_sword 1 0 {ench:[{id:48,lvl:5},{id:51,lvl:1000},{id:19,lvl:9999}],AttributeModifiers:[{AttributeName:generic.attackDamage,Name:generic.attackDamage,Amount:99999999,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.movementSpeed,Name:generic.movementSpeed,Amount:0.5,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.maxHealth,Name:generic.maxHealth,Amount:100,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1}],display:{Name:”Cây Kiếm Huyền Thoại”,Lore:[“Cây Kiếm 1 Phát Chết Luôn”]}}

Mong Các Bạn Cho Mình Dù Chỉ 1 Like !!!

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

23 thoughts on “Cách Lấy Cây Kiếm Huyền Thoại

  1. :/give @a diamond_sword 1 0 {ench:[{id:48,lvl:5},{id:51,lvl:1000},{id:19,lvl:9999}],AttributeModifiers:[{AttributeName:generic.attackDamage,Name:generic.attackDamage,Amount:99999999,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.movementSpeed,Name:generic.movementSpeed,Amount:0.5,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.maxHealth,Name:generic.maxHealth,Amount:100,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1}],display:{Name:"Cây Kiếm Huyền Thoại",Lore:["Cây Kiếm 1 Phát Chết Luôn"]}}

  2. /give @a diamond_sword 1 0 {ench:[{id:48,lvl:5},{id:51,lvl:1000},{id:19,lvl:9999}],AttributeModifiers:[{AttributeName:generic.attackDamage,Name:generic.attackDamage,Amount:99999999,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.movementSpeed,Name:generic.movementSpeed,Amount:0.5,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1},{AttributeName:generic.maxHealth,Name:generic.maxHealth,Amount:100,Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1}],display:{Name:"Cây Kiếm Huyền Thoại",Lore:["Cây Kiếm 1 Phát Chết Luôn"]}} /give @p skull 1 3 {SkullOwner:"Ten"}

  3. /give @p minecraft:diamond_sword 1 0 {AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100000,Operation:0,UUIDLeast:894654,UUIDMost:2872},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:100000,Operation:0,UUIDLeast:894654,UUIDMost:2872},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:100000,Operation:0,UUIDLeast:894654,UUIDMost:2872},{AttributeName:"generic.attackDamage",Name:"generic.attackDamage",Amount:100000,Operation:0,UUIDLeast:894654,UUIDMost:2872}],Unbreakable:1,display:{Name:Kiếm Của EnderDragon,Lore:[Tác Dụng Của Sword, Tăng 100000 HP, Tăng 100000 Sát Thương, Tăng 100000 Giáp, Bên Trong Sword Có Chứa Viên Đá Vô Cực Rất Bá Đạo]},ench:[{id:0,lvl:10},{id:1,lvl:10},{id:2,lvl:10},{id:3,lvl:10},{id:4,lvl:10},{id:5,lvl:10},{id:6,lvl:10},{id:7,lvl:10},{id:8,lvl:10},{id:16,lvl:10},{id:17,lvl:10},{id:18,lvl:10},{id:19,lvl:10},{id:20,lvl:10},{id:21,lvl:10},{id:32,lvl:10},{id:33,lvl:10},{id:34,lvl:10},{id:35,lvl:10},{id:48,lvl:10},{id:49,lvl:10},{id:50,lvl:10},{id:51,lvl:10},{id:61,lvl:10},{id:62,lvl:10}]}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *