4 thoughts on “Chia cot trong word

  1. insert/ table/ convert text to table…Sẽ hiện ra một bảng,rùi chọn số cột mà minh muốn chia ( cho đoạn văn bản vừa bôi đen).

Leave a Comment