11 thoughts on “Chơi cờ vua cùng con trai

  1. mấy bạn vô duyên quá nhở ? đây là đời sống gia đình bình thường , nói cho đứa con nhỏ chơi thôi , họ chơi bằng bàn giấy thì sao ? cứ phải dùng bàn mới là người tốt à ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *