35 thoughts on “Chùa Hoằng Pháp Đêm Đại Lễ Phật Đản

  1. Thiện hay, thiện hay. Có công thì được phúc, nói sai thì mất phúc.Hoàng Hậu Mayda đi dạo vườn hoa, sinh ra đức Phật. Chứ không phải phong tục Ấn Độ bắt phụ nữ về nhà mẹ cha sinh đẻ là sai.Ai lại để đến ngày sanh mới đi cận ngày như vậy chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật ghi sai cũng do Vua Việt Nam ác độc hủy Kinh phá chùa, Vua ác bị diệt, Đạo Phật phát triển mạnh mẻ, nhưng tài liệu bị vô tình hoặc cố ý ghi sai, muôn đời tạo tội, họ khó thoát qủa báo, không thể gặp Phật.

Leave a Comment