4 thoughts on “Chung kết thế giới Blade and Soul 2019 Khu vực Hàn Quốc – Nhánh thua

  1. Xem thì hay mà 2 người bình luận che muốn xem nữa như cái chợ ấy người này đang nói người kia lại xem vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *