Chuyến đi phượt ngắn ở di tích lịch sử Hồ Cần Nôm và cầu gãy trong phim Tèo Em.Test lại khả vận hành của winer trắng sau khi khắc phục sự cố ở chuyến đi vũng tàu lần trước và lên ti trợ lực cho ex 150 khi đã khác phục nồi.
#timeovlog #chuyendiphuotnganoditichlichsuhocannomvacaugaytrongphimTeoem

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *