30 thoughts on “Clip Hàng trăm bạn trẻ xếp hình cờ Tổ quốc Video PLO

  1. thêm từ việt nam muôn năm. tuy không là gì với xếp hình của nước khác nhưng với người việt thì đó cũng đã là quá cố gắng rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *