24 thoughts on “Cờ vua: Ham ăn quân, Vua hở toang toác

  1. 4:08 khá hay nó chạy đi hiến thêm con tốt chạy lại đổi bằng hoà điểm mặt vua yếu hay cái đầu m

Leave a Comment