8 thoughts on “Đảo ngược dữ liệu từ dưới lên trên

  1. Em có cách này khỏi cần hàm nhiều. Ví dụ dữ liệu mình có 2 cột A và B, 10 dòng. Theo đó, ở cột C mình đánh số thứ tự từ 1 đến 10 từ trên xuống. Bôi hết vùng dữ liệu chứa thông tin trong cột A B C -> Data -> Sort ->Sort by: cột C -> Sort on: Values -> Order: Largest to Smallest. Kết quả sẽ ra số thứ tự lớn nhất của cột C nằm trên cùng và kéo theo dữ liệu cột A, B thay đổi tương ứng. Làm quen thì chưa tới 1p. Chúc anh chị thành công!

Leave a Comment