28 thoughts on “Di tích lịch sử nhà tù sơn la

  1. Lich sử luôn chứa những vinh quang cũng như thất bại, sự vinh nhục của cả một dân tộc.

  2. Tham quan nha tù Sơn La, ranh g.he t.h.am m1nh nh.e 🤙🤙🤙🤙🤙🙋🏻‍♂️♥️😘😘😘💯💯💯💯😊😊👌👌👌

  3. Chị rất thich đi thăm quan những di tích như thế này . Xem mà thương yêu lớp cha ông ta đã anh dũng như thế nào để cho chúng ta có ngày hôm nay .

  4. chia sẽ rất hay,ước một lần đến đó và nghe về lịch sử,mình rất thích tặng bạn một like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *