6 thoughts on “dua mathtype vao office 2013

  1. Bạn có thể cho chúng tôi biết phiên bản của MathType bạn đã cài đặt? Nếu bạn đã cài đặt một phiên bản trước MathType 6.9, sau đó điều này là lý do cho vấn đề. Chỉ MathType 6,9 tương thích với Microsoft Office 2013, vì vậy nếu bạn cần một bản sao của phiên bản này.

Leave a Comment