2 thoughts on “Duokan on kindle basic

  1. Mấy dòng kindle cũ này con nào lâu dài nó cũng tự chết màn à bác hay là do bác tác động vật lí làm rơi rớt nó mới bị ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *