24 thoughts on “Dương Minh Tuyền Dẫn Tam Mao TV Xuống Thái Bình Lấy Giống Gà Nhà Anh Bình

  1. Địt mẹ thằng tuyền mốc. Nhiệm vụ của công an tỉnh bắc ninh bắt ngay thằng tuyền mốc theo chỉ đạo của nhà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *