3 thoughts on “Excel Macro Bài 3 Những ứng dụng MACRO trong Excel – Macro For Excel – Macro application

  1. khi em nhấp vào nút lệnh để chạy macro thì xuất hiện dòng chữ này: Run – Time error '9'
    "subscript out of range".em ko chạy được macro. nhờ a hướng dẫn e khắc phục lỗi này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *