FireAnt – Excel Platform – 006. Nhóm hàm FA.StockNhóm hàm FA.Stock bao gồm:
Các hàm thống kê giao dịch, và các hàm lấy thông tin mã chứng khoán (trừ thông tin cổ tức), đây là các hàm trả về giá trị đơn.
Các hàm lấy toàn bộ danh sách mã chứng khoán, lấy danh sách mã chứng khoán theo sàn hoặc theo ngành, cũng như thông tin cổ tức trả về giá trị dạng bảng…, đây là các hàm trả về giá trị dạng bảng.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://noviway.com/category/kinh-doanh/

Leave a Comment