10 thoughts on “game thùng king of dragons

  1. 1 thời chơi 1 thẻ đến con boss cưỡi khủng long khè lửa..và chơi thêm 10 thẻ nữa vẫn không về nước đc..:))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *