32 thoughts on “HAY DAY Thăm Quan Nhà Của Doraemon Xem Có Gì Nào :)) | Nông Trại Vui Vẻ

  1. Muốn sửa hội anh phải bấm vào ngôi nhà ở song song với cửa hàng bên đường rồi sửa ngôi nhà đó

  2. A đừng trồng nhiều lúa quá, a nên chia đều số hạt giống với số đất mà a có để a ko bị thiếu các hạt giống mà vừa có đủ các hạt giống để a sản xuất nhiều sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *