20 thoughts on “Hoạt hình 3Q Mộng tam quốc đấu với lữ bố

  1. lữ bố đấu đơn ms mạnh hơn những ng khác thôi. chứ đi lẽ tẻ bị nó bắt thì chết rất dễ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *