6 thoughts on “Hướng dẫn xóa lệnh máy in, in nhiều trang trên window 7

  1. máy tính của mình bị lỗi khi in. nhấn in 1 trang nhưng máy in in lặp lại rất nhiều trang. b chỉ cho mình cahs khắc phục nhé. máy tính của mình là wrod 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *