One thought on “Hướng dẫn chia cột, dàn trang báo chí trong Microsoft word

  1. Đáng số trang của từng cột như thế nào vậy bạn, bạn có thể làm Video hướng dẫn cho mọi người được không .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *