2 thoughts on “HƯỚNG DẪN ĐÓNG DẤU CHÈN WARTERMARK – LOGO ẢNH HÀNG LOẠT | Watermark Multiple Photos at Once

  1. Cảm ơn anh đã chia sẻ
    Anh làm chi tiết hơn đi anh
    Cho những người không biết về Photoshop cũng làm được

Leave a Comment