Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – May Sông Hồng – Phần 12Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH (Công ty CP May Sông Hồng) – 23/05/2019 – Phần 12

File Excel – Ý chính Toàn bài:

1. Phân tích Lưu chuyển Tiền tệ 2018 của MSH – Phần Lưu chuyển Kinh doanh: các khoản lưu chuyển chính có Thu do Lãi trước thuế 449 tỷ đồng, Thu do hoàn nhập Khấu hao Tài sản Cố định 116 tỷ đồng và Chi do Tăng Hàng Tồn kho -128 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý nhất là Thu do Lãi trước thuế tăng mạnh gấp đôi so với 2017 và cũng là nguyên nhân chính khiến Tổng Lưu chuyển Kinh doanh năm nay dương mạnh 373 tỷ đồng và tăng mạnh so với năm ngoái 144 tỷ đồng. Chi Phải thu -47 tỷ đồng đo để khách hàng nợ và Thu Phải trả 58 tỷ đồng do nợ lại Người bán không lớn và khá cân bằng nhau (Tốt)
2. Phân tích Lưu chuyển Đầu tư 2018 của MSH: có các khoản Lưu chuyển chính như Chi Xây dựng Tài sản Cố định -73 tỷ đồng, Chi Gửi Tiết kiệm Ngân hàng -780 tỷ đồng, Thu do Đáo hạn Tiền gửi Ngân hàng 598 tỷ đồng. Thu từ Lãi Tiền gửi và Cổ tức là 43 tỷ đồng. Tổng lại Công ty còn Gửi ròng Ngân hàng là 182 tỷ đồng. Tổng Lưu chuyển Đầu tư âm tiền -211 tỷ đồng. Nhưng bản chất là do Gửi ròng Tiền gửi Ngân hàng (Tốt)
3. Phân tích Lưu chuyển Tài chính 2018 của MSH: có 3 khoản lưu chuyển chính Thu từ Đi vay Ngân hàng 2451 tỷ đồng, Chi trả Nợ gốc Vay -2589 tỷ đồng. Tổng lại Công ty Trả Nợ ròng Vay Ngân hàng là 138 tỷ đồng. Và Chi Cổ tức Tiền mặt cho Cổ đông là -170 tỷ đồng. Tổng lại Lưu chuyển Tài chính bị âm với mức -308 tỷ đồng. Tuy nhiên hơn nửa là Chi Cổ tức Tiền mặt cho Cổ đông 170 tỷ đông và Chi trả bớt Nợ vay Ngân hàng. Điểm này có được là do Công ty thặng dư Tiền lớn bên Kinh doanh (Tốt)
4. Tổng kết Lưu chuyển Tiền tệ 2018: bị Âm -146 tỷ đồng như bản chất là đang tốt lên, Dư tiền Kinh doanh lớn, Gửi ròng thêm Ngân hàng, Trả bớt Nợ vay Ngân hàng, có tiền Chi trả Cổ tức Tiền mặt cho Cổ đông (Tốt)
5. Đánh giá Lưu chuyển Tiền tệ Quy 1/2019: Lãi trước thuế tăng tốt; Chi lớn cả Phải Thu, Phải trả và Hàng tồn kho được bù bằng việc Công ty rút bớt Sổ Tiết kiệm Ngân hàng để cân đối (Bình thường)
6. Thuyết minh Báo cáo Tài chính 2018 của MSH: không có gì đặc biệt bất thường (Bình thường)

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 23/05/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 11:
Link Phần 13:

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook:

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
Mở Trực tiếp hoặc Từ xa – Link:

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://noviway.com/category/kinh-doanh/

One thought on “Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu MSH – May Sông Hồng – Phần 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *