Khát vọng sống || Truyện kể lớp 4 || Hạt giống tâm hồnCòn hy vọng là còn cố gắng đó là thông điệp mà câu chuyện “Khát vọng sống” muốn gửi đến chúng ta. Trong cuộc chiến giữa sự sống và cái chết ai sẽ là người chiến thằng mời các em cùng nghe nhé.
Kênh của tôi:
Đăng ký kênh:
Fanpage:

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

40 thoughts on “Khát vọng sống || Truyện kể lớp 4 || Hạt giống tâm hồn

  1. Hay😜☺😃☺😃☺😃☺🤣😊😃😊🤨😃😂😚😄😋😐🍒🍆🍊🍆🍊🍆🍑🥑🍊🥑🍑🍄🍑🥦🍒🍆🍒🍆🍊🥑🥝🍐🥒🍏🥒🍈🥒🍎🌶🍎🥥🍈🥝🍐🥦🍍🍓🍍🍟🍱🧀🥚🧀🥚🥞🍿🥓🥗🥖🌯🥓🍱🧀🍘🥩🍲🥞🥙🧀🍔🍿🧀🍔🥗🧀🍔🌯🧀🍟🥙🍖🍿🧀🍟🥙🍖🍔🥙🥙🧀🍔🥙🍖🍟🥙🌭🍟🥙🍖🍟🍿🍖🍿🍖🥞🥙🥞🥙🥞🥙🥩🥥🍘🍲🥚🍟🍲🎯🏓🏑🎽🏉🏑🎽🏉🏑🥅🏉🏑🥅😋😚🤣😊🤨😃😊😐😃😋😐😃😊😐😍😊😐😃😊😚😋😄😐😍😋😐😃😊😐😃😋😐😎😐😊😎😐😃😊😚😃😋😚😄😋😐😋😃😐😃😊😐😃😊😐😋😍😐😋😍☺😐😃😋😐😃😋😐😃😊😐😃😊😚😃😊🤨😃😊 🤨🤣😉🤨🤣😉😍😄🍟🤨☺🍿🤨😉🏉☺🤨🍿☺🤨🏉😄😍🍟🤨☺🍟😎😍😍😎🍟🤨😍🍟😍🤨😍🍟🤨☺🍿🤨☺🍿☺🤨🤨☺🎽😍🤨🍟😄🍟😄🍟🏓🥙🍟🥙🏓🏓🎯😎🍟😎🏓🍟🤨☺🍿😍🎽🤣🎽🤣🏉😉🏉☺🍿😍🏉😍🎽😄🍟😍🍟😍🍿😄🍿😄🎽🍿😎😍🍿🤨☺🍿🤨😍🍿😃😍🍿😃😍🍿😃😍🍟😃😍🍟😃😍🍿😍😎🍿😃😍🍿🥙🏓🍟😍😎🍟😎😄😚😄😋😙😃😊🤨😊😎🤨😊😎🤨😊😎😙😎😊😙🤣😃😊🤨😐😍😋😚😎😍😋🤨😄🤣😙😍😋😚😄😋😙😎😊🤨🤗😋😊😙😍😃😊😙😎😋😚😎🤗🤣😊🤨😍😊🤣😄😋😚😍😋😙😊😃😙😃😃🤣😙😙🤣😃😙🤣😄😙😃😋😃😋😙😎😊😙🤨😍😊🤨😊😍🤨😄😋😃😊🤔😊😃🤨😊🤨😄😃😂🤨😂😃😙😄😙😂😊😄😙🤣😄😙😋😙😄😋😄😙😊😍😙😊😙😍😎😊😙😎😙😊😎😊😙😍😊🤨😋😍😐😍😐😋😍😚😋😄😋😐😊😙😍🤣😄😙😄😙🤣😄😙🤣😚😄🤣😄😋😚😋😄😚😄😋😚😋😍😚😋😄😚😋😄😚😃🤣😙😋😄😙😋😄😚😄😚😋🤣😄😙😋😙😍😊🤨😃😊😃🤨😃😊😙😄😙😋😄😋😙😄😙😊😍😋😚☺😎😐😚😋😃😐😋😍😍😋😐😋😍😐😐😍😋😍🤨😋😍😋😐😄😋😙😄😋😙😐😋😍😄😚🤣😄🤣😚😋😍🤨😍😋😐😍😋😐😍😋😐😋😍🤨😋😄😙😄😂😙😄😚🤣😍😋😚😍😋😚😄😋😚😄🤣😙😄😋😙😃😙😃😂😙😃😂😙😃😋😙🤣😄😙😄😋😙😄😂😙😃😂😙😃😊🤔😃😊🤨😎😊🤨😎😊🤨😎😊🤨😎😊🤨😎😊🤨😎😊😙😍😋😐😍😋🤨😍😋😚😍😋😙😃😋😙😄😋😙😋😎😙😍😋😙😍😋😙😎😊😙😎😊😙😄🤣😙😍🤣😂😙😃😋😙😙🤣😃😃🤣😚😍😋😚😄😋😚😋😄😙😋😋😍😙😄😋😚😄😋😙😄🤣😙😃🤣😙😃😂😙😃😋😙😎😊🤨😎😊🤨😎😊🤨😎😋🤨😊🤨😎😊🤨😎😊😎🤨🤨😊😎😊😎🤨😊🤨😎😊😃😙😊😙😎😊😙😎😃😙😊😍😋😚😄🤣😙🤣😄😚😄🤣😙😄🤣😙😄🤣😙😃🤣😙😋😍😐☺🤗😐☺🤗😐😎😐😋😍😚😚😍😋😚😋😍😙😃😊😙😂😃😙😊😃😙😃😋😙🤣😄😙😄😚🤣😋😄😚😄😋😚🤣😄😚😍😋😚😎😐😋☺🤗😐😍😋🤨😍😐😋😍😐😋😋😍😄🤣😙😄😋😙😄😋😙😋😍😐😋😎😙😊😍😂😙😂😃😙😂😃😎😊😙😎😊🤨😊😎🤨😎😊😙😃😊😙😎😊🤨😎😊🤨😋😍🤨😎😋🤨🤨😚🙂🤨😎😙😋😍😙😍🤨😙😄🤣😊😙😎😊🤨☺🤗😐😎😊🤨😍😋🤨😍😋🤨😍😊🤨😍😋🤨😊😍😎🤩😐😍😋😐😋😍😋😍🤨😍😋😐😍😋😚🐶🦄🐈🐯🐎🐯🐈🐎🐯🐈🐄🐯🐈🐄🐅🦁🐎🐶🐩🐎🐅🐈🐎🐯🐈🐎🐅🦁🐄🐅🐈🐎🐈🐩🐎🦍🐕🐎🐅🦁🐎🐅🐈🐎🐈🐯

  2. 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇🤗😇😇😇😇😇😇😇

  3. 💣🌍🌏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏💖

  4. em xin lỗi anh nhé. mình là gái của a di đà phật. học tiếng anh lớp mấy hôm a lên c lại nghĩ đến ki niệm cũ, trong đoạn

Leave a Comment