5 thoughts on “[Lập trình C/C++] Bài 32. Xây dựng hàm đảo ngược 1 chuỗi bất kì – strrev

 1. anh ơi cho em hỏi là thuật toán là hoán vị s[i] hoán ví[ độ dài – i – 1 ] em không hiểu tại sao nó lại liên quan đến giá trị của của có phải là cái vị trí hoán vị thì giá trị cũng đi theo không ạ

 2. cho cháu hỏi là lúc gọi hàm hoán vị chú gọi bằng tham chiếu, đến lúc gọi lại hàm hoán vị trong hàm Strrev thì phải chuyền vào địa chỉ là &s[i] và &s[dodai -i-1] chứ ạ. Nhưng sao chú ko chuyền địa chỉ vào mà chương trình vẫn chạy đúng ạ. Cháu cám ơn.

 3. #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  void Hoan_vi(char *x, char *y){
  char temp;
  *x=temp;
  *x=*y;
  *y=temp;
  }
  void Dao(char s[]){
  int i, dodai;
  char temp;
  dodai=strlen(s);
  for(i=0; i<(dodai/2); i++){
  Hoan_vi(&s[i], &s[dodai-i-1]);
  }
  }
  int main(){
  char s[100];
  printf("nhap chuoi: ");
  gets(s);
  Dao(s);
  printf("chuoi sau khi dao: %s", s);
  return 0;
  }

Leave a Comment