Lấy mật khẩu truy cập CSDL Thư viện



Chỉ cần soạn một email với Subject (Tiêu đề / Chủ đề) Mat khau CSDL rồi gửi tới địa chỉ email thư viện qui định.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Comment