40 thoughts on “Lễ 30/4 điểm du lịch thủy châu kín người.

  1. Khu du lịch này gần chỗ mình nên mỗi thứ bảy và Chúa nhật đông người như nêm… chen nhau vô… sợ thiệt. 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *