29 thoughts on “Ma lang 4, Ma làng Tập 4, bản đẹp, phim Miền Bắc

  1. Đúng là phim.kẻ yếu luôn thiệt thân chỉ tội dân đen. Mịa lão tính bí thư mà nhu nhược quá.lo giữ cái huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Hix

  2. Cảm ơn người đã viết lên tác phẩm.đã phản ánh đúng xã hội và chế độ,toàn cặn bã chế độ nào cũng cần phải bắn hết bọn tham dâm quan kết bè kết lũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *