7 thoughts on “Ma lang 9, Ma làng Tập 9, bản đẹp, phim Miền Bắc

  1. Nghe câu “ Đất là của nhà nước” nghe như kiểu “ đất nước là của đảng chứ không phải của nhân dân”. Chẳng có cái gì gọi là “ dân chủ, tự do”.

Leave a Comment