Máy gặt lúa |Cận cảnh máy cắt mắt lầy khủng khiếp – thai giauCận cảnh máy cắt mắc lầy khủng khiếp gặp lại dẻo miếng đất ít nước mắt lầy dẻo thì rất khó lên và kéo dài qua quá trình kéo máy cắt lúa múa cần phải một cái chiếc máy kéo kéo gần 2 tiếng không xong không lên. Chiếc máy gặt khác qua giải cứu cỡ 30phút mới kéo nổi chiếc máy gặt này lên .được đây là gọi là mất lại dẻo

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

1 thought on “Máy gặt lúa |Cận cảnh máy cắt mắt lầy khủng khiếp – thai giau

Leave a Comment