13 thoughts on “Nam Trung Khai Giảng Khóa Học Trang Điểm Môi Thâm

  1. Ôi.. Ha ha.. Nghe đoạn bôi son đỏ xong ngày qua ngày là biết liền mùi bị lừa ở đây..
    Về cơ bản ông ấy nói tỉnh bơ quá.. Khó nhận ra.. Ôi chế Nt dễ thương vl

Leave a Comment