20 thoughts on “Phần Hài Nhất Của Nhóm Hài Tục Tĩu

  1. Má nó cái thằng già Vũ Râu này làm cười đau cả ruột luôn à : đụ mẹ biểu diễn biểu diễn làm gì xả rác đầy dị mày 🤣😅🤣

Leave a Comment