5 thoughts on “Review Thuốc rắn thái

  1. Bạn làm thêm về các loại thuốc bẫy rắn đi như A Đẩu này…. . Mình tin kênh bạn sẽ lên nhanh thôi cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *