5 thoughts on “Skywar: Cách lấy đồ nhanh (Ngu Người)

  1. Bạn ơi còn vứt đồ nhanh mình thấy người ta vào balo rồi chỉ cần clik vào là đồ văn ra ak ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *