2 thoughts on “SỬA QUẠT BỊ BÓ BẠC

  1. Bạn lấy ống tip bao nhiêu để đóng nhip giữ bac quạt đấy bạn sao mình đóng típ 27 sao khó vào thế .

Leave a Comment