11 thoughts on “Test Thử Hỗn Hợp – Chùm Ngây – Cỏ Mỹ – 5 Cóc (21/7/19)

  1. Em góp ý nha anh trai, ngũ cốc ở nhiệt độ 60°C có khả năng giảm chất dinh dưỡng và vitamin đó anh. Anh ép thành cám viên nhiệt độ khá cao nên anh nghiên cứu giảm nhiệt độ khi ép cám.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *