Thăm bảo tàng Hồ Chí Minh của nhóm 4Với mục đích tìm hiểu lịch sử về Người – vị cha già dân tộc kính yêu – chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhóm 4 chúng em đã tiếp cận được những tư liệu gần gũi thông qua chuyến đi đến Bảo tàng Hồ Chí Minh ( Bến Nhà Rồng) tại thành phố mang tên Bác

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *