Tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh – TDTMôn học : Tư tưởng Hồ Chí Minh – nhóm 16 – 2019/2020
Mã lớp: 301002
Các thành viên của nhóm:
Đặng Trung Nghĩa_________________41702100
Huỳnh Nhật Yến Khoa_____________41702077
Nguyễn Minh Ngọc________________21800523
Nguyễn Thành Nhân_______________41701205
Phan Trung Kiên __________________91603053
Phạm Đình Nam __________________41800194

Songs:
Frome EpidemicSound.com
No Games – Swif7
You X You – Ooyy
Organic Bijou – Ooy

I Will Find You – AudioMachine (

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *