27 thoughts on “Thăm quang khu di tích lịch sử nhà công tử bạc liêu

  1. Thích quá bạn ơi được đi thăm chiếc xe của công tử Bạc Liêu. Chiếc xe đó giờ giá trị lắm đây

  2. It’s good working on youtube and I’m happy to have on my side. I need honest family be honest to me. Show me your love and help each other.

  3. Tham quan di tích lịch sử của nhà công tử Bạc Liêu chỉ còn lại kỷ niệm em lưu truyền về đời sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *