29 thoughts on “Thẻ biến hình | Danh tướng 3Q VNG

  1. 0:38 sao bấm biến hình thẻ Tào nhân mà không thấy tào nhân đâu ? Quảng cáo lag à ?
    P/S: 0:37 ACC có hứ chử đỏ luôn mà chả gắn món đồ nào

Leave a Comment