7 thoughts on “Tiếp tục một đôi loa Mỹ nòi nữa. JBL 835. Đẹp k tì vết. Sử dụng 3 đường tiếng. Cty0936583140

Leave a Comment