9 thoughts on “Tìm dòng gà mái hay phần 4

  1. GÀ mái linh kê biết gay ga nay it khi ai so huu no được, lau lau được con la rat quy, chúc anh em tìm được dòng giống linh ke nhu tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *