1 thought on “Tìm giá trị lớn thứ 2 trong mảng 2 chiều

  1. VD nhập mảng có kích thước 2×2 với các giá trị là 5 4 3 2 thì kết quả trả về là 5, có ai fix được code này không?

Leave a Comment