43 thoughts on “Trẻ Trâu Mua Tôm Alaska Khổng Lồ 4 Triệu Tặng MẸ | TQ97

  1. 9:10 t thấy bà mẹ ấy mất dạy vl ra mẹ nuôi hay j ấy
    Mẹ nuôi mà con còn tôn trọng trong khi deo ton trong con dùng kéo chạn dứt tay
    Kiếp sau làm chó nhé giành ăn cho đã

  2. Ơ đm th trẻ trâu nó kiếm ra tiền mua tôm cho ông bà đấy ăn mà mụ mẹ nó gạt là sao? Vđ thật tham ăn , tham lam. Tự dưng ghét vđ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *