24 thoughts on “truyện cười Nguyễn Ngọc Ngạn – Phong tục ngày tết

  1. Con chọ ba we /// giặc đạo là thằg éo ngạn .mày sẻ như t ngô đ diêm con cháu mi tiệt tự thế nhế ngạn chóa

  2. Ngày tết treo chữ Phúc đảo ngược
    Đọc lái đi 1 chút là Phúc Đáo.
    Đáo nghĩa là Đến, tức là điềm Phúc sẽ Đến vào trong năm.

Leave a Comment