2 thoughts on “Ứng dụng CNTT nâng cao | 04.06.2017 | Đề 1 | PowerPoint | SLIDE MASTER là gì và làm như thế nào?

  1. Khi chọn slide trong slide master thì luôn chọn slide đầu tiên hay sao vậy bạn??? Vì bấm new slide thì mặc định ra slide Title and content thì nếu chọn slide master đầu tiên sẽ không ra @@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *